Concurs de angajare

ANUNȚ PUBLIC !

 

Concurs ocupare post BIBLIOTECAR

21.12.2017 – 09.02.2018

 

 

Având în vedere :

 •  art. 30 din Legea nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare.
 •  art. III  din  Ordonanța  de  urgență  nr.35/2011  pentru  stabilirea  unor  măsuri  în  domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligațiilor fiscale și al funcționării optime a instituțiilor statului, precum și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale,
 •  Hotărârea de Guvern 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , cu completările și modificările ulterioare.
 •  Legea Educației Naționale, nr.1/2011

 

Școala Gimnazială nr.2 Codlea organizează, la sediul său din localitatea Codlea, str. Nuferilor nr.13, concurs pentru ocuparea unui post vacant de BIBLIOTECAR (studii superioare de biblioteconomie) –  personal didactic auxiliar, cu norma întreagă, pe perioada nedeterminată. Experiența minimă în domeniu : 3 ani.

 

Concursul va fi organizat în perioada 21.12.2017 – 09.02.2018, conform calendarului.

 

CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI

 

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

 

 • absolvenți cu diplomă de licență ai unei instituții de învățământ superior cu profil biblioteconomie;
 • absolvenți cu diplomă de licență, postuniversitare sau masterat de biblioteconomie în instituții de învățământ superior sau centre de perfecționare acreditate de Ministerul Educației Naționale
 • absolvirea unui program de calificare/specializare pentru ocupația de bibliotecar cu studii superioare;
 • vechime în domeniu : minim 3 ani

 

DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI:

 

 1. Aptitudini necesare:

–     capacitatea de organizare a muncii;

–     analiză și sinteză

–     planificare și acțiune strategică

–     rezolvarea eficientă a obiectivelor și problemelor

–     excelentă comunicare orală și scrisă

–     lucru eficient în echipă,

–     bună capacitate de relaționare cu superiorii și colegii

–     gestionarea eficientă a resurselor alocate

–     abilitatea de a lucra sistematic, precizie, îndemânare de lucru cu cărțile

–     inteligenta (gândire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza);

–     capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;

–     corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relațiile cu elevii și

      cadrele didactice

 

 1. Comportamentul și conduita:

–   să aibă un comportament și o conduită adecvată unei instituții de învățământ atât fată de copii, cât și fată de colegi;

–   sa respecte cu strictețe normele de igiena, protecția muncii si PSI.

–   sa nu consume băuturi alcoolice în timpul programului de lucru.

 

 1. Cerințe psihologice:

–    asumarea responsabilităților;

–    rezistenta la sarcini repetitive;

–    adaptare la sarcini de lucru schimbătoare;

–    echilibru emoțional.

 

TEMATICA CONCURSULUI

 

 1. Funcţiile bibliotecii şcolare şi ale bibliotecarului şcolar
 2. Dezvoltarea colecţiilor
 • Mijloace de completare a colecţiilor
 • Criterii de dezvoltare a colecţiilor în biblioteca şcolară
 1. Evidenţa colecţiilor
 • Primirea publicaţiilor şi introducerea lor în gestiunea bibliotecii
 • Documente de evidenţă (RMF, RI, Fişe de evidenţă preliminară pentru seriale)
 • Reguli de completare a RMF, RI.
 1. Catalogarea publicaţiilor
 2. Realizarea fişei bibliografice a cărţii
 • Zonele ISBD(M)
 • Punctuaţia ISBD(M)
 1. Cotarea publicaţiilor
 • Scopul clasificării documentelor
 • Clasificarea zecimală, universală (clase, subclase, indicii auxiliari)
 • Tabele de autori. Semnul de autor
 1. Organizarea colecţiilor
 • Organizarea bibliotecii
 • Aranjarea cărţilor la raft
 1. Gestionarea bibliotecilor
 • Predarea – primirea gestiunii unei biblioteci şcolare
 • Inventarul bibliotecilor
 1. Eliminarea din gestiune a publicaţiilor
 1. Relaţii cu utilizatorii
 • Regulamentul intern al bibliotecii şcolare
 • Serviciul de împrumut
 • Sală de lectură
 • Statistica de bibliotecă
 • Marketingul de bibliotecă

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. ***Biblioteconomie : manual. Bucureşti : ABBPR, 1994
 2. ***Ghidul bibliotecarului școlar pentru liceele pedagogice. București : Editura Bibliotecii Naționale I. C. Petrescu, 2004
 3. Horvat Săluc. Introducere în biblioteconomie. Bucureşti : Grafoart, 1996
 4. Istor Valeria, Micle Maria. Normele ISBD(M) şi ISBD(S) în modele şi exerciţii. Timișoara : Editura Universității de Vest, 2002
 5. ***Legea bibliotecilor nr. 334/ 31 mai 2002, actualizată și republicată
 6. ***Metodologia de aplicare a normelor ISBD (M). Bucureşti : ABIR, 1993
 7. ***ORDIN nr. 5.556 din 7 octombrie 2011– REGULAMENT de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare
 8. Rudeanu Laura. Manualul bibliotecarului şcolar. București : Atelier didactic, 2003
 9. Trofin Mariana Rodica. Ghid practic pentru bibliotecari. Oradea : Editura Universității, 2017

 

CONCURSUL VA CONSTA IN URMATOARELE  ETAPE:

 

     1. selecția dosarelor ( admis / respins )

     2. proba scrisă (conform bibliografiei) – maxim 100 de puncte

     3. interviu – maxim 100 de puncte

 

Candidații care nu obțin minim 50 de puncte la fiecare probă anterioară nu pot participa la proba următoare. Punctajul final  se  calculează  ca medie  aritmetică a  punctajelor  obținute  la  fiecare probă. Se consideră admis la sfârșitul concursului candidatul care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

 

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului Școlii Gimnaziale nr.2 Codlea;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 1. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de unitatea școlară (veți avea și documentele în original pentru confruntare ! );
 2. carnetul de muncă + raport salariat din Revisal sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în profesie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 3. cazierul judiciar;
 4. adeverință medicală cu mențiunea „apt pentru angajare post bibliotecar „care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 5. apreciere de la ultimul loc de muncă;
 6. curriculum vitae;

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. Actele prevăzute la punctele 2-4 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor. Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele și în ordinea enumerată mai sus.

 

CALENDARUL CONCURSULUI:

 1. depunerea dosarelor : la secretariatul școlii, în perioada 27.12.2017 -22.01.2018, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08:00 – 14:00;
 2. selecția dosarelor depuse : 23.01.2018
 3. afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor depuse : 23.01.2018, ora 14:00
 4. depunerea contestațiilor în urma selecției dosarelor depuse : 25.01.2018, în intervalul orar 09:00 – 16:00;
 5. soluționarea și afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse : 26.01.2018, ora 16:00
 1. susținerea probei scrise: 01.02.2018, orele 10:00-12.00;
 2. afișarea rezultatelor la proba scrisă : 01.02.2018, ora 16.00;
 3. depunerea contestațiilor în urma susținerii probei scrise: 02.02.2018, în intervalul orar 09:00 – 16:00;
 4. soluționarea și afișarea rezultatelor contestațiilor în urma susținerii probei scrise: 05.02.2018, ora 16:00
 1. susținerea interviului: 07.02.2018, începând cu ora 10:00 ;
 2. afișarea rezultatelor la proba de interviu : 07.02.2018, ora 16.00;
 3. depunerea contestațiilor în urma susținerii probei de interviu : 08.02.2018, în intervalul orar 09:00 – 16:00;
 4. soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor contestațiilor în urma susținerii probei de interviu: 09.02.2018, ora 16:00
 5. afișarea rezultatelor finale ale concursului: 10.02.2018, ora 12:00

 

            Notă : candidații nemulțumiți de rezultatul unei probe pot contesta rezultatul doar pentru propria lucrare !

 

Relații suplimentare:

 la compartimentul secretariat, telefon 0268.251267.