Informații publice Legea 544/2001

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC EMISE DE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CODLEA

 

 

I. Organizare şi funcţionare

■ Organigrama

■ Regulamentul intern

■ Regulamentul de organizare și funcționare

■ Planul de dezvoltare instituțională

■ Raportul anual /semestrial al unităţii şcolare

■ Calendarul activităţilor educative

■ Ordine, instrucţiuni, regulamente şi alte documente cu caracter normativ elaborate de Ministerul

Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

II. Reţea şcolară

■ Tipul unităţii, adresa, datele de contact, numele şi prenumele directorului, nivele de învăţământ

III. Plan de şcolarizare

■ Plan de școlarizare

IV. Resurse umane

■ Structura personalului angajat (didactic, didactic auxiliar, nedidactic)

V. Resurse materiale

■ Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

■ Veniturile salariale publicate în baza art. 33 din Legea 153/2017

■ Date statistice referitoare la clădiri, săli de clase şi anexe, dotări, avize etc.

■ Situaţii şcolare (promovabilitate, frecvenţă, promovabilitate)

VI. Investiţii

■ Rapoarte privind utilizarea fondurilor de investiţii

■ Documente de atribuire a achiziţiilor publice

VII. Alte documente

■ Regulamente şi grafice privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare;

■ Situaţii statistice în urma examenelor şi concursurilor naţionale

■ Lista parteneriatelor şcoală-comunitate şi alte instituţii, pentru anul în curs

■ Date privind rezultatele la olimpiadele şi concursurile şcolare