C.E.A.C.

I.  Ce este sistemul național de management si asigurare a calității?

     Sistemul național de management si asigurare a calității reprezintă totalitatea structurilor instituționale, normelor, procedurilor si activităților concrete de proiectare, implementare, evaluare si revizuire/îmbunătățire a calității la nivelul sistemului de învățământ, al subsistemelor si al unităților școlare.

      Sistemul național de management si de asigurare a calității are ca scop esențial îmbunătățirea calității educației definită ca ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu si ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite așteptările beneficiarilor, precum si standardele de calitate.

 

II.  Calitatea educației este asigurată prin:

 A. Procese interne:

1. Planificarea si realizarea efectivă a rezultatelor așteptate ale învățării;

2. Monitorizarea rezultatelor;

3. Evaluarea internă a rezultatelor (autoevaluarea) si aplicarea măsurilor reglatoare / corective – dacă este cazul.

 B. Procese externe:

1. Evaluarea externă a rezultatelor.

III. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calității (CEAC) din fiecare unitate de învățământ .

       Conform art.12 din O.U.G. nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu completări si modificări prin LEGEA nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, comisia are în principal următoarele atribuții :

 a) coordonează aplicarea procedurilor si activităților de evaluare si asigurare a calității, aprobate de conducerea organizației furnizoare de educație, conform domeniilor si criteriilor prevăzute de lege;

b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în organizația respectivă. Raportul este adus la cunoștință tuturor beneficiarilor prin afișare sau publicare;

c) formulează propuneri de îmbunătățire a calității educației.


Bază : Ghidul comisiei pentru evaluarea si asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar – partea a II-a – București, iunie 2007

 

            La nivelul Școlii Gimnaziale nr.2 Codlea, în anul școlar 2017 – 2018 comisia CEAC, are următoarea componență :

Coordonator:  Dan Mihaela – profesor învățământ primar

Membri:

  • Roinita Mariana – profesor chimie
  • Turtureanu Mihaela – profesor religie
  • Mocanu Anca – profesor biologie
  • Manole Dionisie – reprezentantul Consiliului Local
  • Boghea Mihaela- reprezentantul Asociatiei de parinti
  • Andrei Iulian – informatician