Examene promovare

A N U N T

 

In conformitate cu art.5 din Ordinul nr.5138 din 15 decembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de promovare a personalului contractual in data de 15.07.2016, orele 09.00, la Scoala Gimnaziala Nr.2 Codlea, are loc examenul de promovare in functia de SECRETAR GRADUL I-S. Examenul va consta in proba scrisa si va avea urmatoarea tematica si bibliografie:

 

TEMATICA:

 

– Structura sistemului national de invatamant preuniversitar;

-Conducerea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat;

-Functiile didactice si didactice auxiliare din invatamantul preuniversitar;

-Actele de studii si documentele scolare in invatamantul preuniversitar;

-Asigurarea fluxului informational al compartimentului;

-Organizarea documentelor oficiale ale scolii;

-Incheierea contractului individual de munca;

-Arhivarea documentelor unitatii scolare;

-Reglementari privind activitatea de solutionare a petitiilor;

-Acordarea burselor si rechizitelor scolare;

-Cunostinte de legislatie privind emiterea deciziilor, a adreselor oficiale si a adeverintelor;

-Conduita personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

-Cunostinte generale de gramatica si ortografie a limbii romane;

-Protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a

acestor date;

 

BIBLIOGRAFIE:

 

– Legea Educatiei Nationale Nr.1/2011;

– OMEC nr.4925/08.09.2005 privind Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar cu modificariel si completarile ulterioare;

– Legea 53//2003 Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea 284/2010, Legea cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;

– Legea 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice;

– Legea 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic    auxiliar din invatamant;

– Ordin 3844/24.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii si al documentelor gestionate de invatamantul preuniversitar;

– H.G. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a conditiilor de promovare in grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar  platit din fonduri publice;

– Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

– Ordin 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat.

– Ordin 3470/07.03.2012 privind modificarea si completarea Anexei privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor in invatamantul preuniversitar de stat;

-Legea 126/202 pentru aprobarea Ordinului 33/2001 privind  acordarea de rechizite scolare;

-Legea nr.477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

-H.G. 500/2011 privind registrul general de evidenta al salariatilor;

-Legea 16/1996 Legea Arhivelor Nationale;

-H.G. 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar Euro 200;

– Ordonanta Guvernului Nr.27/20.01.2002(actualizata) privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;

– Legea nr.677/21.11.2011 (actualizat) pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 

 

DIRECTOR,

prof.Rusulet Cora Mariana

 

 

Data publicare anunt: 02.06.2016 la Scoala Gimnaziala Nr.2 Codlea